माँ दुर्गा क्षमासतोत्रम Maa Durga Kshama Prarthna Stotram Lyrics

दुर्गा मात की जय, आप माँ दुर्गा की पूजा करने के बाद पूजा समाप्ति के लिए इस स्तुति को करें, तथा पूजा में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए माता से क्षमा प्रार्थना करें.

Song Details

📌Song Title Maa Durga Kshama Prarthna Stotram
🎞️Album Maa Durga Kshama Prarthna Stotram
🎤 Singer Maithili Thakur
🏷️ Music Label Maithili Thakur
▶ See the music video of Maa Durga Kshama Prarthna Stotram Song on Maithili Thakur YouTube channel for your reference and song details.

माँ दुर्गा देव्यापराध क्षमा प्रार्थना स्तोत्रं Maa Durga Kshama Prarthna Stotram Lyrics in English

Na mantram no yantram tadapi cha na jaane stutimaho
Na chahvaanam dhyanam tadapi cha na jaane stutikathah
Na jaane mudraste tadapi cha na jaane vilapanam
Param jaane matas tvadanusaranam kleshaharanam

Vidherajnanena dravinavirahenalasataya
Vidheyashakyatvat tava charanayor ya chyutirabhut
Tadetat kshantavyam janani sakaloddharini shive
Kuputro jayeta kvachidapi kumata na bhavati

Prithivyam putraste janani bahavah santi saralah
Param tesham madhye viralataralo'ham tava sutah
Madiyo'yam tyagah samuchitamidam no tava shive
Kuputro jayeta kvachidapi kumata na bhavati

Jagatmatarmatas tava charanaseva na rachita
Na va dattam devi dravinamapi bhuyastava maya
Tathapi tvam sneham mayi nirupamam yatprakurush
Kuputro jayeta kvachidapi kumata na bhavati

Parityakta deva vividhavidhisevakulataya
Maya panchashiteradhikamapanite tu vayasi
Idanim chenmatas tava yadi krupa napi bhavita
Niralambo lambodarajanani kam yami sharanam

Shvapako jalpako bhavati madhupakopamagira
Niratanko ranko viharati chiram kotikanakaih
Tavaaparne karne vishati manuvarne phalamidam
Janah ko janite janani japaniyam japavidhau

Chitabhasmalepo garalamashanam dikpatadharo
Jatadhari kanthe bhujagapatihaari pashupatih
Kapali bhutesho bhajati jagadishaikapadavi
Bhavani tvatpanigrahanaparipatifalamidam

Na mokshasyakanksa bhavavibhavavanchapi cha na me
Na vijnanapeksha shashimukhi sukhechchapi na punah
Atastvam sanyache janani jananam yatu mama vai
Mridani rudrani shiva shiva bhavaniti japath

Naradhitasi vidhina vividhopacharaih
Kim rukshachintanaparair na kritam vachobhih
Shyame tvameva yadi kinchana mayyanathe
Dhatse kripamuchitamamba param tavaiva

Aapatsu magnah smaranam tvadiyam
Karomi durge karunarnaveshi
Naitechhathatvam mama bhavayethah
Kshudhatrisharta jananim smaranti

Jagadamba vichitramatra kim
Paripurna karunasti chenmayi
Aparadhaparamparavritam
Na hi mata samupekshate sutam

Matsamah pataki nasti
Papaghni tvatsama na hi
Evam jnatva mahadevi
Yatha yogyam tatha kuru

Iti shrimachshankaracharyakritam devyaparadhakshamapanastotram

माँ दुर्गा देव्यापराध क्षमा प्रार्थना स्तोत्रं Maa Durga Kshama Prarthna Stotram Lyrics

श्री देव्यापराध क्षमापन स्तोत्रं ॥

न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो
न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा: ।
न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं
परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम् ॥ 1 ॥

विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया
विधेयाशक्यत्वात्तव चरणयोर्या च्युतिरभूत् ।
तदेतत्क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥ 2 ॥

पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहव: सन्ति सरला:
परं तेषां मध्ये विरलतरलोSहं तव सुत: ।
मदीयोSयं त्याग: समुचितमिदं नो तव शिवे
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥ 3 ॥

जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता
न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया ।
तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥ 4 ॥

परित्यक्ता देवा विविधविधिसेवाकुलतया
मया पंचाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि ।
इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता
निरालम्बो लम्बोदरजननि कं यामि शरणम् ॥ 5 ॥

श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा
निरातंको रंको विहरति चिरं कोटिकनकै: ।
तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं
जन: को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ ॥ 6 ॥

चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो
जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपति: ।
कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं
भवानि त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटीफलमिदम् ॥ 7 ॥

न मोक्षस्याकाड़्क्षा भवविभववाण्छापि च न मे
न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुन: ।
अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै
मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपत: ॥ 8 ॥

नाराधितासि विधिना विविधोपचारै:
किं रुक्षचिन्तनपरैर्न कृतं वचोभि: ।
श्यामे त्वमेव यदि किंचन मय्यनाथे
धत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव ॥ 9 ॥

आपत्सु मग्न: स्मरणं त्वदीयं
करोमि दुर्गे करुणार्णवेशि ।
नैतच्छठत्वं मम भावयेथा:
क्षुधातृषार्ता जननीं स्मरन्ति ॥ 10 ॥

जगदम्ब विचित्रमत्र किं
परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि ।
अपराधपरम्परावृतं
न हि माता समुपेक्षते सुतम् ॥ 11 ॥

मत्सम: पातकी नास्ति
पापघ्नी त्वत्समा न हि ।
एवं ज्ञात्वा महादेवि
यथा योग्यं तथा कुरु ॥ 12 ॥

इति श्रीमच्छंकराचार्यकृतं देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्।

More Songs You May Like:

Leave a Comment

Paudi Paudi Chadta Ja Lyrics – Lata Mangeshkar 2024: Tales of Hope, Resilience, and New Beginnings 10 motivational quotes by Jackie Chan